договор о приобретении мебели

типовой договор об изготовлении и установке мебелиДОГОВІР №
м.Київ « » 2007 р.
ТОВ «Мебельные мастерские», зареєстроване у відповідності до законодавства України, в особі директора ______________________, що діє на підставі Статуту (далі Продавець) - платник податку на прибуток на загальних підставах і _______________________________________________________________________________________ (далі Покупець), що діє на підставі ______________________________________ уклали даний Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Продавець продає, а Покупець купує меблі для власних потреб у відповідності до специфікації, що зветься надалі Товар, на умовах, зазначених в Договорі.
1.2. Постачальник здійснює поставку Товару Продавцю згідно з умовами даного Договору.
2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН
2.1. Продавець зобов'язується:
2.1.1. Передати Покупцю Товар належної якості в комплектації згідно з Специфікацією протягом 75 календарних днів з дня попередньої оплати. Затримка Покупця з кінцевою оплатою Товару відповідно збільшує строк поставки Товару.
2.1.2. Повідомити Покупця не менш ніж за 1 день до можливості надати Товар.
2.2. Покупець зобов'язується:
2.2.1. Сплатити Продавцю вартість Товару у відповідності до ст. 5 Договору.
2.2.2. Організувати доставку Товару, якщо непередбачене інше.
3. УМОВИ ПОСТАВКИ
3.1. Пакування Товару здійснюється його виробником у вигляді, який забезпечує збереження
виробу і відсутність пошкоджень під час його транспортування і доставки Покупцю.
3.2. У разі поставки Товару неналежної якості або при виявленні дефектів в поставленому Товарі Продавець зобов'язується усунути виявлені недоліки і дефекти протягом 45 днів. При цьому всі недоліки і дефекти, що підлягають усуненню, мають бути перераховані і описані у відповідному Акті.
3.3. Підготовку і вирівнювання пройомів , електромонтажні та сантехнічні роботи підрядник не виконує.
3.4. Товар, якщо непередбачено доставки відпускається зі складу Продавця після 100% оплати.
4. ЦІНА ТОВАРУ І СУМА ДОГОВОРУ
4.1. Ціну за одиницю Товару і загальну вартість зафіксовано в гривні і вказано в Специфікації.
5. УМОВИ ОПЛАТИ
5.1. Покупець здійснює попередню оплату Товару Продавцю шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок згідно рахунку _____________________________________ (______) ______коп.
6. ФОРС - МАЖОР
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання
зобов'язань за Договором, якщо вони є наслідком обставин непереборної сили (форс-мажору), а
саме, стихійного лиха, війни, блокади і інших загальновизнаних форс-мажорних обставин. Сторона,
для якої виникли обставини непереборної сили, зобов'язана протягом 10 (десяти) календарних днів з
моменту виникнення подібних обставин повідомити про це іншу сторону і надати сертифікат, що
підтверджує факт виникнення подібного явища.
6.2. Надання сертифікату, виданого Торгово-Промисловою Палатою відповідної країни, буде
достатньою підставою для підтвердження факту форс-мажору і його тривалості.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У випадку відмови Покупця від замовленого товару чи затримкою з кінцевою оплатою Товару більш ніж на п'ять календарних днів від обумовленого в п.п.2.1.1 строку, повернення попередньої оплати здійснюється після реалізації даного Товару іншому Покупцеві з вирахуванням понесених Продавцем витрат, включаючи вартість за відповідальне зберігання (п.п.7.2)
7.2. У випадку неможливості здійснити передачу Товару через відсутність Покупця чи неготовність приміщення, Продавець приймає Товар на відповідальне зберігання до моменту отримання повідомлення від Покупця про готовність прийняти Товар. Оплата за відповідальне зберігання Товару здійснюється Покупцем з розрахунку 1 (одна) грн. в день за 1м? складських площ.
7.3. У випадку не дотримання Постачальником строків поставки Товару, Постачальник сплачує Покупцеві неустойку в розмірі 0,2% вартості не поставленого в строк Товару за кожний день прострочення, але не нижче подвійної облікової ставки НБУ.
7.4. У випадку, якщо монтаж товару здійснювати не треба і Покупець не готовий отримати Товар, що надійшов у строк, відповідно до п.п. 2.1.1 з приводу неготовності приміщення, Покупець зобов'язується прийняти Товар за кількістю відвантажених місць (про що Сторонами складається акт), та при передачі товару сплатити вартість відповідального зберігання згідно з п.п.7.2.
7.5 У випадку прострочення Покупцем строків оплати Договору, передбаченого пп. 5.1 Договору, Покупець сплачує Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діє протягом часу, за який нараховується пеня, від несплаченої в строк суми, за кожний день прострочення.
8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. Всі спори і непорозуміння, які можуть виникнути за Договором або у зв'язку з ним, Сторони вирішують шляхом переговорів. Якщо Сторони не зможуть досягнути компромісу, то вирішення спору підлягає розгляду в Арбітражному Суді України (далі за текстом Арбітражний Суд) у відповідності до норм матеріального и процесуального права України з застосуванням його регламенту. Рішення, винесене Арбітражним Судом, буде кінцевим і обов'язковим для обох сторін.
8.2. Відносини за Договором регулюються законодавством України.
9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Гарантія на Товар за даним Договором складає 12 (дванадцять) місяців від дати
передачі товару за накладною.
9.2. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного
виконання Сторонами зобов'язань за Договором.
9.3. Робочою мовою за Договором є українська.
9.4. Договір складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
9.5 Всі зміни, доповнення, погодження і додатки до даного Договору є дійсними, якщо вони здійснені в письмовій формі і підписані Сторонами.
АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Продавець: Покупець:


Создан 08 окт 2008  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником